Privacy Policy

1. Sissejuhatus

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas CrowdMarket OÜ (registrikood 14543112, aadress Padriku 16/5-1, 11912 Tallinn, e-post info@crowdly.ee, veebileht crowdly.ee; edaspidi CrowdMarket) käsitleb ja töötleb isikuandmeid.

1.2 Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas toimub isikuandmete töötlemine CrowdMarketi töökeskkonnas, veebilehel ja partnerite vahel, sh mis andmeid edastatakse CrowdMarketi värbamisteenuse klientidele.

1.3 CrowdMarketi värbamisteenuse klienti nimetatakse Tööandjaks ning CrowdMarketi poolt leitud töötajat, kelle eesmärgiks on läbi CrowdMarketi teenuse leida omale täis- või osalise tööajaga ametikoht, kandidaadiks.

1.4 Isikuandmeteks loetakse teavet inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega saab teda otse või kaudselt tuvastada. Tavaliste isikuandmete alla kuuluvad näiteks: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni).

2. Isikuandmete töötlemine

2.1 Isikuandmete definitsioon

2.1.1 CrowdMarket töötleb isikuandmeid, mis võimaldavad isiku tuvastamist:

2.1.1.1 eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaasta, vanus, sugu;

2.1.2.2 kontaktandmed, mille hulka kuuluvad e-posti aadress, telefoninumber, aadress, suhtluskeskkondade (nt Skype) kasutajanimed ja muu tööle asumiseks vajalik info, sh andmed isiku võimekuse osas asuda tulevasele ametikohale, mida võib edastada tulevastele Tööandjale(-tele) ning mis kinnitavad isiku võimeid hariduse, koolituste, keeleoskuste ja eelneva töökogemuse põhjal.

2.2 Andmete kogumine veebilehel

2.2.1 CrowdMarketi veebileht kasutab küpsiseid, et personaliseerida veebi kasutuskogemust ja koguda külastusstatistikat. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab külastaja veebilehitsejale ja mis laaditakse külastaja seadmesse ning mille külastaja brauser sealt iga kord välja otsib, kui külastaja naaseb.

2.2.2 Salvestame teatud andmeid, mida veebibrauserid, mobiiliseadmed ja serverid kättesaadavaks teevad. Need võivad sisaldada infot külastaja operatsioonisüsteemi, veebibrauseri, seadme tarkvara, asukoha, aja, keele-eelistuse ja veebilehtede või saitide kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebilehele jõudmist.

2.2.3 Ei talletata personaalset informatsiooni ega tehta võimalikuks kasutaja identifitseerimist.

2.3 Andmete kogumine avalikest allikatest

2.3.1 CrowdMarket võib koguda isiku kohta andmeid avalikust ruumist (internetist, suhtluskeskkondadest, foorumitest, avalikest registritest jne).

3. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

3.1 Isikuandmete töötlemine toimub peamiselt Kandidaadi nõusolekul.

3.3.1 CrowdMarket loeb isikuandmete töötlemise nõusolekuks, kui Kandidaat nõustub kandideerima CrowdMarketi poolt pakutud ettevõttesse või avaldab CrowdMarketile oma andmed selleks, et leida tulevane ametikoht läbi CrowdMarketi poolt pakutud teenuse.

3.3.2 CrowdMarket võib samuti kasutada (Tööandjatele edastada) informatsiooni, mis on laekunud intervjuu käigus ning võib olla vajalik tulevase töökoha leidmiseks. Soovitajatega ühenduse võtmiseks küsib CrowdMarket Kandidaadilt eraldi nõusoleku.

3.3.3 Eraldi nõusoleku alusel võib CrowdMarket töödelda isiklikku informatsiooni, et pakkuda tulevikus Kandidaadi poolt sätestatud tingimustel ja tema pädevuses olevatel aladel talle tööpakkumisi.

4. Isikuandmete omanik

4.1 Isikuandmete omanik on füüsiline isik, kelle isikuandmeid võidakse töödelda. Isikuandmete omanikul on õigus:

4.1.1 saada teavet CrowdMarketi poolt omatavate isikuandmete kohta;

4.1.2 paluda väärate andmete korrastamist ja muutmist vastavalt isiku poolt esitatud andmetele;

4.1.3 nõuda oma isikuandmete aegsat kustutamist pärast seda, kui CrowdMarketil puudub juriidiline õigus andmetele, mis on kogutud või isiku enda poolt edastatud. Isik võib sellisel juhul nõuda isikuandmete töötlemise kohest lõpetamist CrowdMarketi poolt;

4.1.4 võtta tagasi enda poolt edastatud informatsioon CrowdMarketile.

4.2 Isikuandmete omanikul on õigus piirata isikuandmete töötlemist, kui:

4.2.1 isik on vaidlustanud isikuandmete õigsuse;

4.2.2 isik on teinud avalduse isikuandmete väära käsitlemise või töötlemise kohta;

4.2.3 isik soovib kontrollida teise andmekäsitleja juures isikuandmete õigsust, mida on edastanud CrowdMarketile.

5. Isikuandmete edastamine Tööandjale

5.1 CrowdMarket edastab sobiva kandidaadi avalduse ja isikuandmed Tööandjale, kes otsib oma meeskonda tulevasi töötajaid. Isikuandmete käsitlemise tingimused sätestatakse iga Tööandja poolt eraldi vastavalt sellele, kuidas Tööandja käsitleb isikuandmeid oma tegevuse käigus. Tööandja ja Kandidaadi vahelise suhtluse osas kehtestab isikuandmete töötlemise põhimõtted Tööandja.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1 CrowdMarket säilitab isikuandmeid oma andmebaasis Kandidaadi kirjaliku nõusoleku alusel (vt punkt 3).

6.2 Ligipääs isikuandmetele on CrowdMarketi töötajatele piiratud õigustatud huvi alusel.

6.3 Kandidaadi isikuandmeid säilitatakse CrowdMarketi poolt kuni üks aasta, et tagada juriidiliste õiguste kaitse.

7. Küsimuste lahendamine

7.1 Isikuandmetega seotud murede korral ja nende käsitlemise, töötlemise või omandialaste õiguste kohta võib isik täiendava info saamiseks pöörduda CrowdMarketi poole e-posti aadressil info@crowdly.ee. Kui isik leiab, et tema isikuandmeid töödeldakse tema õiguste vastaselt või andmete käsitlemine, töötlemine või edastamine rikub tema õigusi kohaldatava õiguse alusel, on isikul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebisait www.aki.ee).